Stlačením tlačidla potvrdzujem, že mám viac ako 18 rokov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom webstránky www.vinorajnic.sk je RAIMEX spol. s r. o., IČO: 31409733, so sídlom Hrnčiarska 8/431, Pezinok 902 01 (ďalej len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“).

Nižšie uvádzame informácie o tom aké informácie zhromažďujeme, ako ich chránime a používame. Používaním nášho webu vyjadrujete súhlas s podmienkami uvedenými v tomto vyhlásení a s naším používaním súborov cookie tak, ako je opísané nižšie. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, web nepoužívajte.

Môžeme zhromažďovať a uchovávať rôzne typy informácií o vás. Závisí to od toho, ako náš web používate.

Zhromažďujeme informácie o prehliadači počítača, ako aj IP adrese a polohe príslušnej osoby, type prehliadača, operačnom systéme a navštívených webových stránkach. Ak web navštívite z mobilného alebo iného zariadenia, môžeme zhromaždiť jedinečný identifikátor príslušného zariadenia. Tieto informácie nám umožňujú zobraziť alebo formátovať relevantný obsah a služby pre dané zariadenie.

Ak si prehliadate náš web, môžeme zhromažďovať anonymné informácie o tom, kde ste a ako ho používate a navigujete v ňom. Použijeme ich na zlepšenie funkcií a prístupnosti webu pre používateľov, aby sme mohli sledovať návštevnosť webu.

Ak nám napíšete, zavoláte alebo pošlete e-mail, použijeme vaše údaje na to, aby sme vám mohli odpovedať alebo poskytnúť objednané služby alebo tovar v požadovanom rozsahu, pričom uchováme záznamy vašej korešpondencie.

Informácie o vás nezdieľame s tretími stranami bez vášho súhlasu. Výnimku predstavujú prípady, kedy to požaduje zákon alebo príslušný štátny orgán.

Zaväzujeme sa uchovávať vaše informácie v bezpečí a zabezpečené, pričom používame náležité technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na predchádzanie ich strate alebo nepovoleného prístupu k nim.

Môžete nás kedykoľvek kontaktovať a zistiť, aké informácie o vás máme, alebo požiadať o ich kópiu. Ak od nás vyžadujete, aby sme vaše osobné údaje odstránili, mali by ste nás na to upozorniť. Ak si myslíte, že naše informácie sú nepresné alebo nesprávne, radi ich opravíme.

Ak chcete požiadať o úkony uvedené vyššie alebo máte otázky týkajúce sa nášho používania vašich osobných informácií, kontaktujte nás.

Vyhlásenie o súboroch cookie

Tento web používa súbory cookie. Súbor cookie je malé množstvo údajov generované webom a ukladané webovým prehliadačom. Slúži na zapamätanie si informácií o vás, podobne ako to robí súbor predvolieb vytvorený softvérovou aplikáciou. Súbory cookie vykonávajú viacero odlišných funkcií. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytnúť náš web a služby. Súbory cookie môžu byť „pretrvávajúce“, ktoré v zariadení zostanú aj potom, ako web opustíte, alebo môže ísť o súbory cookie „relácie“, ktoré sa odstránia po zatvorení internetového prehliadača. Predvoľby súborov cookie môžete spravovať pomocou nastavení prehliadača, ale nezabudnite pritom na to, že niektoré funkcie webu nemusia byť k dispozícii alebo nemusia efektívne fungovať.

Naša spoločnosť nebude osobne identifikovať návštevníkov a nebude používať súbory cookie na kontaktovanie osôb.

Viac o svojich právach súvisiacich s ochranou osobných údajov v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (nariadenie EÚ 2016/679) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov nájdete nižšie:

1. PRÁVA JEDNOTLIVCA

A. Právo na prístup

Spoločnosť má na základe špecifickej žiadosti od jednotlivca tieto povinnosti:

• potvrdiť, či spracováva osobné údaje danej osoby;

• vysvetliť, prečo a ako spracováva osobné údaje danej osoby a poskytnúť osobe ďalšie podrobnosti v súvislosti so spracovávaním jej osobných údajov; a

• poskytnúť danej osobe kópiu osobných údajov.

B. Právo na vymazanie (tiež nazývané právo na odstránenie alebo „právo na zabudnutie“) a opravu

Jednotlivci môžu za určitých okolností požiadať o vymazanie alebo odstránenie svojich osobných údajov, ak napríklad kedykoľvek zrušia svoj súhlas s ich spracovávaním (keď sa spracovávanie vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby). Jednotlivec môže tiež od prevádzkovateľa vyžadovať, aby jeho osobné údaje opravila alebo upravila, ak sú nepresné alebo neúplné.

Ak prevádzkovateľ zdieľa osobné údaje s akoukoľvek treťou stranou (napríklad so sprostredkovateľom, ako je poskytovateľ mzdových služieb), musí ju upozorniť na vymazanie alebo obmedzenie príslušných osobných údajov.

C. Právo na obmedzenie

Jednotlivci môžu tiež prevádzkovateľa požiadať o obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov počas riešenia sťažností (týkajúcich sa napríklad presnosti osobných údajov). Keď je spracovávanie obmedzené, prevádzkovateľ má povolené uchovávať osobné údaje, ale nie ich ďalej spracovávať, a to dovtedy, kým sa príslušná záležitosť nevyrieši. Podobne platí, že ak prevádzkovateľ zdieľa osobné údaje s akoukoľvek treťou stranou (napríklad so sprostredkovateľom, ako je poskytovateľ mzdových služieb), musí ju upozorniť na uložené obmedzenie spracovávania osobných údajov príslušnej osoby, ktoré platí až do odvolania. Po odvolaní musí byť na to upozornená aj tretia strana.

D. Právo vzniesť námietku

Jednotlivci môžu namietať voči spracovávaniu svojich osobných údajov na základe dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie. Prevádzkovateľ môže následne príslušné osobné informácie spracovávať iba v prípade, že dokáže predložiť presvedčivé právne dôvody na spracovávanie (ktoré sa určujú od prípadu k prípadu).

Jednotlivci však môžu namietať bez zdôvodnenia, ak prevádzkovateľ spracováva údaje na priame marketingové účely.

Ak sa prijme rozhodnutie o automatickom spracovávaní osobných informácií vrátane profilovania a ak toto rozhodnutie pravdepodobne bude mať právne účinky na príslušnú osobu alebo by ju mohlo významne ovplyvniť, jednotlivec má právo nepodliehať (okrem niektorých špecifických výnimiek) rozhodnutiu, ku ktorému došlo výhradne na základe daného zdôvodnenia.

E. Prenosnosť údajov

Ak jednotlivec poskytne prevádzkovateľa svoje osobné údaje, má (na požiadanie) právo:

• získať kópiu daných osobných údajov; a/alebo

• ak je to technicky uskutočniteľné, požiadať o odoslanie osobných údajov organizácii tretej strany v štruktúrovanom a bežne používanom automatickom formáte.

2. POSTUPOVANIE V PRÍPADE ŽIADOSTÍ

A. Odpoveď na žiadosť

Prevádzkovateľ musí po vykonaní zmeny, odstránenia alebo obmedzenia komunikovať s osobou, ktorá podala žiadosť, a so všetkými tretími stranami, s ktorými jej osobné informácie zdieľala.

Informácie alebo komunikácie poskytnuté jednotlivcom na základe žiadosti musia byť:

• v stručnom, zreteľnom a ľahko pochopiteľnom aj prístupnom formáte a v jednoduchom jazyku;

• písomné (napr. list alebo e-mail); a

• ak určitá osoba podá žiadosť v elektronickej podobe (napr. e-mailom), odpoveď môžete poskytnúť tiež v elektronickej podobe (t. j. e-mailom) – ak je to možné a príslušná osoba od vás nepožaduje niečo iné.

B. Termín odoslania odpovede na žiadosť

Po prijatí platnej žiadosti musíte odoslať odpoveď „bezodkladne“, avšak v žiadnom prípade nie neskôr ako jeden mesiac od prijatia žiadosti. Túto jednomesačnú lehotu je možné v prípade potreby a vzhľadom na komplexnosť a množstvo žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ musí príslušnú osobu o takomto predĺžení informovať v priebehu prvého mesiaca od prijatia žiadosti spolu s odôvodnením oneskorenia alebo predĺženia.

Ak má prevádzkovateľ platný a legitímny dôvod, prečo neodpovedá na žiadosť buď v priebehu stanoveného časového obdobia, alebo vôbec, musí: (a) „bezodkladne“ informovať príslušnú osobu o dôvodoch, prečo nepodnikla žiadne kroky, ale v žiadnom prípade to nesmie byť neskôr ako mesiac od prijatia žiadosti; a (b) informovať príslušnú osobu o jej práve podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu údajov.

C. Náklady na odoslanie odpovede na žiadosť

Všetky informácie alebo komunikácie prevádzkovateľa týkajúce sa určitej žiadosti musia byť bezplatné. Výnimku predstavujú prípady, kedy je žiadosť jednotlivca „zjavne neodôvodnená alebo neprimeraná“ (napríklad v prípade opakujúcich sa žiadostí). V týchto prípadoch môže prevádzkovateľ: (a) účtovať osobe primeraný poplatok; alebo (b) zamietnuť žiadosť.

D. Máte nejaké otázky?

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie pokyny, prevádzkovateľ môže zadať dopyty alebo poradiť sa o ďalšom postupe s advokátom spoločnosti.

loader

Pre skvalitnenie služieb používame súbory cookies. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním týchto súborov.

Viac informácií sa môžete dozvedieť tu: Ochrana osobných údajov